عصر خودرو

رییس پژوهشکده پولی و بانکی؛

سهامداران با واسطه مالک دارایی‌های شرکت هستند

عصر بازار- رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پنل «ماهیت سهام و حقوق و منافع آنها» ششمین همایش انجمن مالی اسلامی به تعریف سهامدار، مالک، مالکیت و شرکت از دیدگاه‌های حقوقی و مالی پرداخت و گفت: براساس یک تعریف، سهامدار مالک سهام و به صورت مشاع مالک شرکت است. هرچند که شرکت به عنوان یک شخص حقوقی با دارایی‌هایش متفاوت است.

سهامداران با واسطه مالک دارایی‌های شرکت هستند
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، شاپور محمدی تاکید کرد: سهامدار بصورت انفرادی حق تغییر در دارایی های شرکت را ندارد اما با واسطه و از طریق هیات مدیره می تواند در دارایی ها اعمال مدیریت کند. محمدی با بیان اینکه مساله سهامدار در تئوری های اقتصادی و مالی مساله اصیل و عامل است، گفت: سهامدار اصیل و مالک است و هیات مدیره شرکت عامل هستند؛ در این نگاه هم بحث دخل و تصرف مطرح می شود. البته سهامداران می توانند در مجمع شرکت نیز درباره دارایی ها تصمیم بگیرند. مالک اصلی شرکت بصورت مستقیم سهامدار است و حق انتفاع از دارایی های شرکت را دارد.

  رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هیات مدیره شرکت ها را عامل سهامداران دانست و تصریح کرد: دخل و تصرف در اموال و دارایی ها می تواند با واسطه انجام بگیرد و هم مالکیت می تواند به صورت مشاعی باشد؛ مالکیت غیر مفروز و مشاعی لزوما به این معنا نیست که فرد مالک نیست.

  محمدی با اشاره به ماده 745 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسط مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر، اظهار داشت: مدیران شرکت از طرف سهامداران نمایندگی برای دخل و تصرف در دارایی های شرکت را دارند. در حقیقت سهامداران مالک مانده منافع شرکت هستند. به عنوان مثال شخص حقیقی که موکل است، به شخص دیگری که وکیل است، وکالت می دهد. هر دو فرد حقیقی هستند اما مالک نفر اول است و به وکیل خود اجازه می دهد در اموال او دخل و تصرف کند.

  وی با بیان اینکه براساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، افزود: اگر منظور از تاکید بر شخصیت حقوقی این است که شخصیت حقوقی بین دارایی مالکیت افراد حقیقی و دارایی های شخص حقوقی قرار می گیرد، می توان درباره این موضوع بحث کرد.

  رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: ارزش هر دارایی مالی به ارزش حال عایدات مالی آن بستگی دارد و مگر می توان ادعا کرد که اینها بدون ارتباط با هم هستند. محمدی با طرح این سوال که مگر منافع دارایی ها، سود شرکت را تشکیل نمی دهد؟، ادامه داد: به نظر می آید در علم اقتصاد و در بازارهای مالی رابطه مستقیمی بین سهام و دارایی های شرکت برقرار است و سهامداران به صورت مشاع و با واسطه، مالک دارایی های شرکت هم هستند.

  ششمین همایش انجمن مالی اسلامی در سه پنل «حکمرانی مطلوب و تاثیر آن در بازارهای مالی»، «ماهیت سهام و حقوق و منافع آن» و «نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب همایش» به شکل وبینار برگزار شد.

  برچسب ها